BORILAČKI SPORTOVI

VEČERAS “HEKTOR FAJT NAJT 2” Pantić i Jordanesku zakuvali na vaganju

Šest mje­se­ci pri­pre­ma je iza “Hek­tor ti­ma” ko­ji je spre­mio ve­li­ki spek­takl za ve­če­ra­šnji “Hek­tor fajt najt 2”, a naj­bo­lji K1 bor­ci iz re­gi­o­na po­ka­za­će svo­je umi­je­će u je­din­stve­noj at­mos­fe­ri Sve­ča­nog sa­lo­na “Fe­li­ki­tas” u Ro­ma­nov­ci­ma kod Lak­ta­ša.

U glav­noj bor­bi ve­če­ri do­ma­ća uzda­ni­ca Če­do Pan­tić od­mje­ri­će sna­ge sa Ru­mu­nom Ni­ko­la­som Jor­da­ne­sku­om. Da će bi­ti va­tre­no, po­ka­za­li su već na va­ga­nju po­što je ma­lo ne­do­sta­ja­lo da bor­ba poč­ne tri­de­se­tak ča­so­va ra­ni­je ne­go što je pred­vi­đe­no.

– Oče­ku­je nas do­bra pred­sta­va. Pro­tiv­nik je na­o­štren i na­dam se da se bi­ti do­bar rival. Spre­man sam za iza­zov, oče­kuj­te me još bru­tal­ni­jeg. Že­lim svim uče­sni­ci­ma mno­go sre­će – re­kao je Pan­tić.

Do­ma­ći­ni su se po­tru­di­li da “fajt kard” bu­de sja­jan iako su se su­o­či­li sa do­sta pro­ble­ma i ne­iz­vje­sno­sti, što zbog po­vre­da bo­ra­ca, što zbog pan­de­mi­je. Mno­go va­tre oče­ku­je se u du­e­lu čla­na ba­nja­luč­kog Ares Dži­ma Da­ni­la To­ši­ća i Jo­nu­ta Bu­si­o­ka iz Ru­mu­ni­je.

– Vje­ru­jem da meč ne­će po­tra­ja­ti du­go jer sam ga je­dva do­če­kao. Pret­hod­ni sam iz­gu­bio, ostao je go­rak ukus u usti­ma, ali sam sa­da spre­man da se vra­tim na po­bjed­nič­ki put. Naj­te­ži dio ko­ji se zo­ve ski­da­nje ki­lo­gra­ma je iza me­ne, pa sa ne­str­plje­njem oče­ku­jem da se pop­nem na ring – re­kao je To­šić.

Naj­a­trak­tiv­ni­ji dio ve­če­ri tre­ba­lo bi da bu­de su­dar te­ška­ša Mla­de­na Ku­jun­dži­ća iz Hr­vat­ske i Stra­hi­nje Mi­tri­ća iz Sr­bi­je. Ku­jun­džić je pro­sla­vlje­no ime u svi­je­tu kik-bok­sa, mo­mak ko­ji je pro­šao naj­ve­će svjet­ske or­ga­ni­za­ci­je, te je po­ru­čio da oče­ku­je po­bje­du, ali i ve­li­ki iza­zov, jer je Mi­trić u ra­ni­jim iz­da­nji­ma po­ka­zao kva­li­tet.

– Če­tvr­ti put sam u Re­pu­bli­ci Srp­skoj i sva­ki put do sa­da bi­la je sjaj­na or­ga­ni­za­ci­ja. Pre­ma ovom što sam vi­dio dan pri­je me­ča, po­no­vo će bi­ti od­lič­no. Sve je na vr­hun­skom ni­vou. Na­dam se da će­mo pu­bli­ci pri­re­di­ti pra­vi spek­takl. Na­rav­no, vje­ru­jem u svo­ju po­bje­du – pod­vu­kao je Ku­jun­džić.

U osta­lim bor­ba­ma sna­ge će od­mje­ri­ti Ra­de Star­če­vić – Da­vid Jo­vi­čić, Ja­smin Ra­mić – Du­šan Ra­do­vić, Ra­sim Alu­no­vić – Mar­ko Ger­mek, Vik­tor Va­sić – Mi­ro­slav Vu­jo­vić i Da­mjan Sa­va­no­vić – Jo­vi­ca Kr­džić.

Osim što će bi­ti sjaj­nih bor­bi, “Hek­tor fajt najt 2” bi­će ko­rak na­pri­jed u scen­skom i pro­duk­cij­skom smi­slu, a po­red direktnog pre­no­sa pu­tem “Ju­tjub” ka­na­la, uži­vo će mo­ći da ga po­sma­tra 800 gle­da­la­ca.

– Po­tru­di­li smo se da sve iz­gle­da na svjet­skom ni­vou. Ovo je naš dru­gi do­ga­đaj ko­ji or­ga­ni­zu­je­mo i si­gu­ran sam da će sve pro­te­ći u naj­bo­ljem re­du – re­kao je me­na­džer KBS Hek­tor De­jan Sr­dić.

Prikaži Više

POVEZANI ČLANCI

Back to top button